نظم متن الأخضري و بليه متن الأخضري Agrandir

نظم متن الأخضري و بليه متن الأخضري

 للشيخ عبد الله بن أحمد القلاوي الشنقيطي و عبد الرحمن بن محمد الصغير الأخضري

Voici « Matn Al-Akhdari » qui est le 1er matn à étudier dans le fiqh Al-Mâliki, il est suivi de sa mise en forme de poésie qui a pour but de faciliter sa mémorisation.

Les 2 matn sont entièrement voyelllisé.

64 pages, pages jaunes, format 13x18 cm, couverture souple, édition إبداع.

2,50 €

 kg 0.060 :الوزن

Auteurs